تذكر مهم: قبل از اینکه به اعلان‌ها بپردازیم، بیایید یک لحظه اهمیت استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مانند ربات‌هاي گفتگو را به صورت اخلاقی و مسئولانه به یاد بیاوریم. همیشه پیامدهای محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی را در نظر بگیرید و از قضاوت حرفه ای خود استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که ایده ها و منابع ارائه شده با برنامه درسی و اهداف آموزشی شما مطابقت دارند. هوش مصنوعی می تواند آموزش شما را پشتیبانی کرده و بهبود بخشد، اما جایگزینی برای تخصص و تجربه شما نیست.

توجه به این نکته نیز مهم است که در حالی که ابزارهای هوش مصنوعی مانند ربات گفتگو می توانند در تولید ایده ها و منابع فوق العاده مفید باشند، کاربران باید هنگام استفاده از آنها احتیاط و تفکر انتقادی داشته باشند، زیرا محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی ممکن است حاوی اطلاعات نادرست، گمراه کننده یا مغرضانه باشد.

 

دستورات و پرامپت‌هاي راهبردهاي آموزشي

 1. آیا می توانید چند فعالیت تعاملی برای آموزش [درج موضوع] به [درج سطح پایه] پیشنهاد دهید؟
 2. آیا می توانید چند استراتژی جذاب برای آموزش [درج موضوع] به [درج سطح پایه] پیشنهاد دهید؟
 3. چند روش خلاقانه برای آموزش [درج موضوع] به [درج سطح نمره] چیست؟
 4. چند راهبرد برای آموزش مهارت‌های تفکر انتقادی در کلاس درس [درج سطح پایه و/یا حوزه موضوعی] چیست؟
 5. چند راه برای آموزش [درج موضوع] به [درج سطح نمره] به شیوه ای جذاب تر و تعاملی تر چیست؟
 6. آیا می‌توانید چند بازی یا فعالیت برای کمک به دانش‌آموزان [درج سطح نمره] در یادگیری [موضوع] را پیشنهاد دهید؟
 7. من در حال برنامه ریزی درسی در مورد [درج موضوع خاص] برای [درج سطح پایه] هستم. چند راه مؤثر برای متمایز ساختن آموزش برای دانش آموزان با نیازهای یادگیری متنوع چیست؟
 8. من می خواهم بحثی را در مورد [درج موضوع] تسهیل کنم. برخی از پروتکل‌های بحثی که می‌توانم برای تعامل با دانش‌آموزان و اطمینان از اینکه همه دانش‌آموزان فرصتی برای به اشتراک گذاشتن افکار خود دارند، استفاده کنم چیست؟
 9. آیا می‌توانید نمونه‌هایی از فعالیت‌های یادگیری مبتنی بر پروژه را برای [درج سطح پایه و/یا حوزه موضوعی] ارائه دهید که با استانداردهای دولتی اصلی هماهنگ باشد؟
 10. چگونه می توانم شایستگی فرهنگی را در برنامه درسی خود [درج حوزه موضوعی و/یا سطح پایه] خود بگنجانم؟
 11. آیا می‌توانید چند نمونه از پیشنهادات بحث برای ترویج تفکر انتقادی در کلاس درس [سطح نمره و/یا حوزه موضوعی را وارد کنید] ارائه دهید؟
 12. چگونه می توانم یادگیری عاطفی-اجتماعی را در [حوزه موضوعی و/یا سطح پایه خود وارد کنید؟
 13. چگونه می توانم از یادگیری مبتنی بر پرس و جو برای بهبود برنامه درسی [درج حوزه موضوعی] خود استفاده کنم؟
 14. راه‌هایی برای کمک به دانش‌آموزان برای توسعه مهارت‌های حل مسئله در کلاس درس [درج سطح پایه و/یا حوزه موضوعی] چیست؟
 15. آیا می توانید نکاتی را برای ادغام یادگیری مبتنی بر پروژه در کلاس درس [درج حوزه موضوعی و سطح پایه] ارائه دهید؟
 16. چند راهبرد مؤثر برای آموزش [درج مهارت یا مفهوم خاص] به دانش‌آموزانی که در این زمینه مشکل دارند، چیست؟
 17. آیا می‌توانید چند نمونه از کاربردهای واقعی [موضوع یا موضوع خاص] را به من ارائه دهید که بتوانم از آنها برای مرتبط‌تر و معنادارتر کردن درس خود برای دانش‌آموزان استفاده کنم؟
 18. برخی از رویدادها یا مسائل جاری مرتبط با [درج موضوع یا موضوع خاص] که می تواند به عنوان مبنایی برای بحث در کلاس یا تکلیف نوشتن باشد، چیست؟
 19. برخی از دستورالعمل‌های نوشتن خلاقانه که می‌تواند به دانش‌آموزان کمک کند دیدگاه‌ها یا ژانرهای مختلف مرتبط با [درج موضوع یا موضوع خاص] را کشف کنند، چیست؟
 20. آیا می توانید چند نمونه از فعالیت های گرم کردن جذاب برای معرفی [درج موضوع] به دانش آموزان [درج سطح پایه] ارائه دهید؟

 

 1. Can you suggest some interactive activities for teaching [insert topic] to [insert grade level]?
 2. Can you suggest some engaging strategies for teaching [insert topic] to [insert grade level]?

 3. What are some creative ways to teach [insert topic] to [insert grade level]?

 4. What are some strategies for teaching critical thinking skills in the [insert grade level and/or subject area] classroom?

 5. What are some ways to teach [insert topic] to [insert grade level] in a more engaging and interactive way?

 6. Can you suggest some games or activities to help [insert grade level] students learn [insert topic]?

 7. I am planning a lesson on [insert specific topic] for [insert grade level]. What are some effective ways to differentiate instruction for students with diverse learning needs?

 8. I want to facilitate a discussion on [insert topic]. What are some discussion protocols I can use to engage students and ensure all students have an opportunity to share their thoughts?

 9. Can you provide some examples of project-based learning activities for [insert grade level and/or subject area] that align with the Common Core State Standards?

 10. How can I incorporate cultural competency into my [insert subject area and/or grade level] curriculum?

 11. Can you provide some examples of discussion prompts for promoting critical thinking in the [insert grade level and/or subject area] classroom?

 12. How can I integrate social-emotional learning into my [insert subject area and/or grade level?

 13. How can I use inquiry-based learning to enhance my [insert subject area] curriculum?

 14. What are some ways to help students develop problem-solving skills in the [insert grade level and/or subject area] classroom?

 15. Can you provide some tips for incorporating project-based learning in a [insert subject area & grade level] classroom?

 16. What are some effective strategies for teaching [insert specific skill or concept] to [insert grade level] students who are struggling in this area?

 17. Can you provide me with some examples of real-world applications of [insert specific topic or subject] that I can use to make my lesson more relevant and meaningful to students?

 18. What are some current events or issues related to [insert specific topic or subject] that can serve as the basis for a class discussion or writing assignment?

 19. What are some creative writing prompts that can help students explore different perspectives or genres related to [insert specific topic or subject]?

 20. Can you provide some examples of engaging warm-up activities to introduce [insert topic] to [insert grade level] students?