در این مقاله به معرفی چند نمونه پرامپت برای تولید تصویر می‌پردازیم؛ شما می‌توانید از همین پرامپت‌ها برای تولید تصویر استفاده کنید، یا اینکه مطابق با نیاز خودتان، جزییات یا کلیات این دستورات را تغییر داده، تصاویر دلخواهتان را بسازید.

ذکر این نکته نیز بسیار اهمیت دارد: این تصاویر با DALL-E و با ابزار ساخت تصاویر bing ساخته شده است، چنانچه این دستورات را با ابزاری مانند میدجرنی اجرا کنید، نتایج بسیار متفاوت و زیباتر خواهند بود.

اگر دستورات جذابی برای ساخت تصویر دارید در بخش نظرات قرار دهید تا سایرین نیز بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.

1. تصویر نوشیدنی با سبک مینیمال:

Minimalist Drink. A stylized, sleek Drink. Color continuous elegant line drawing --ar 9:16

2. غروب آفتاب- چین

At dusk my heart is filled with gloom; ,s-shaped composition, Minimalist illustrations, classical, Chinese Zen, Heian era, minimalism, chinese animation, Tang dynasty, Postminimalism, zen-like tranquility, in the style of Eiko Ojala and Noma Bar, landscape painting, , --ar 9:16

3- اتاق نشیمن با نورپردازی سینمایی

close up of forward facing clean wooden framed art print mockup on wall of ultra realistic cottage living room with cinematic lighting --ar 4:5 --stylize 750

4- کارتونی مینیمالیستی آبرنگی

simple minimalistic flat style of watercolor sketch of cute cartoon ::1 baby [elephant, giraffe, lion, zebra], print for nursery room, duotone, pastel colors, pastel blue, pastel grey, white background ::1 --ar 2:3 --style raw --stylize 50

نتیجه اجرای دستور فوق با Ideogram:

5- کارتونی انیمه

fat cute fluffy lion with a belly, Shooting with a bow ,funny facial expressions, Exaggerated action,3D character, white background, a little hairy, elongated shape, cartoon style, minimalism --chaos 12 --ar 3:4 --style raw --stylize 200

6- شاهزاده خانم سیاهپوست

Pastel pink,gouache adorable happy american african princess character in a style of lucy grosssmith,blue and gold,children book illustration,castle background — seed 4195182248 --ar 93:82 --tile
 7- دو تا ماهی کوی
two red koi fish in water , in the style of detailed hyperrealism, moyoco anno, anne dewailly, kinuko y. craft, oshare kei --ar 9:16 --stylize 750

8- نقاشی هنر عامیانه به سبک مود لوئیس، با نمای مینیمالیستی از شهر توریستی پرتغال لیسبون
Folk art painting in the style of Maud Lewis, featuring a minimalist view of the portuguese touristic city Lisbon. The scene is filled with bright, flat colors and simple shapes, capturing the warmth and charm of Lisbon's essence with a futuristic, eco-friendly twist.. ::2 --ar 3:4
نتیجه اجرای دستور فوق با Ideogram:

9- اژدهای چینی نقاشی درهم
Chinese dragon painted by Maud Lewis, very cute Chinese dragon, Head close-up,A sloppy drawing technique, background:Lanterns and fireworks,abstract simple lines, illustration, Picasso, Multi-color, advanced color matching, white background, 18k --ar 9:16 --stylize 250 

نتیجه اجرای دستور فوق با Ideogram: