1. آیا می توانید منابعی را برای آموزش [درج موضوع] به [درج سطح پایه] معرفی کنید؟
 2. از چه منابع اولیه ای می توانم برای تکمیل درس خود در مورد [درج موضوع خاص] استفاده کنم؟
 3. آیا می‌توانید منابع آنلاینی را برای کاوش [درج موضوع] با دانش‌آموزان [درج سطح پایه] توصیه کنید؟
 4. آیا می توانید برخی از ابزارهای آنلاین را برای تسهیل کار گروهی و همکاری در میان دانش آموزان [درج سطح نمره] توصیه کنید؟
 5. آیا می توانید منابع یا مطالبی را ارائه دهید که بتوانم از آنها برای تکمیل درس خود در مورد [درج موضوع یا موضوع خاص] استفاده کنم؟
 6. من در حال ایجاد یک تابلوی انتخاب برای [درج موضوع] هستم. چه گزینه‌هایی وجود دارد که می‌توانم اضافه کنم که دانش‌آموزان را به خلاقیت در حین نشان دادن یادگیری خود تشویق کند؟
 7. برخی از وب‌سایت‌ها یا برنامه‌های باکیفیت و مناسب با سن که می‌توانم برای [درج موضوع] در کلاس [درج سطح نمره] خود استفاده کنم، کدامند؟

 

 1. Can you recommend some resources for teaching [insert topic] to [insert grade level]?
 2. What are some primary sources I can use to supplement my lesson on [insert specific topic]?

 3. Can you recommend some online resources for exploring [insert topic] with [insert grade level] students?

 4. Can you recommend some online tools for facilitating group work and collaboration among [insert grade level] students?

 5. Can you provide some resources or materials that I can use to supplement my lesson on [insert specific topic or subject]?

 6. I’m creating a choice board for [insert topic]. What are some choices I can add that will encourage students to be creative while demonstrating their learning?

 7. What are some high-quality, age-appropriate websites or apps I can use for [insert topic] in my [insert grade level] class?